Chào Mừng Năm Học Mới 2020 – 2021

💐💐💐𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐩 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐨̛́𝐢, 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑴𝑻𝑽 𝑫𝒖 𝑳𝒊̣𝒄𝒉 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂 – 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒗𝒆𝒍 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚𝐧 𝐠𝐢𝐚́𝐦 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮, 𝐐𝐮𝐲́ 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨, 𝐂𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚́𝐨, 𝐂𝐁𝐂𝐍𝐕 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐞𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭.

💐💐💐𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲, 𝐂𝐨̂ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐞𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮: 𝐒𝐔̛́𝐂 𝐊𝐇𝐎𝐄̉ – 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆

🌹🌹🌹𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐞𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐓𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 – 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ đ𝐚̣𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭!
🌹🌹🌹𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠!

𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *