Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

💐💐💐𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟐𝟎/𝟏𝟏 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 – 𝐂𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚́𝐨, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐨̛̉ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐨𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̂̀𝐦 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 đ𝐚̂́𝐭 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜!

💐💐💐𝐕𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐩 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐞̂̃ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐃𝐮 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐢 𝐚̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 – 𝐂𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̃ 𝐯𝐚̀ đ𝐚𝐧𝐠 𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐜𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐲 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐦𝐚𝐢 𝐬𝐚𝐮.

💐💐💐𝐗𝐢𝐧 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐂𝐨̂ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐝𝐨̂̀𝐢 𝐝𝐚̀𝐨 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐞̉, 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚́𝐢 đ𝐨̀ 𝐜𝐡𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐨̀ 𝐭𝐫𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐨̂𝐧𝐠.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.